1
1
1
1
 בארץ ובעולם     בריאות ונפש   |   התנדבות-קהילה   |   חוק ומשפט   |   רפואה משלימה   |   תזונה נכונה   |   מבט אחר - נכויות ומוגבלויות    | חיפוש
1
1
מערכת, 22/11/2020, צילום: באדיבות הטכניון

מדיניות פרטיות
מבוא

1. הסכם מדיניות הפרטיות (להלן: "ההסכם") הנו הסכם נספח, המהווה חלק בלתי נפרד, להסכם תנאי השימוש באתר.

2. קריאת הסכם זה יש לעשות בצמוד לקריאת הסכם תנאי השימוש.

3. הסכם זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והינו מתייחס לגברים ולנשים כאחד לשון יחיד כמו רבים.

4. הסכם מדיניות הפרטיות להלן מסדיר את היחסים בינך - נרשם, מפרסם, אורח או משתמש, לבין: "חדשות הבריאות בע"מ"
.

5. מונחים והגדרות המופיעים בהסכם אשר לא פורשו ו-או הוסברו, יקבלו את משמעותן כמוגדר בהסכם תנאי השימוש.

6. משתמש שאינו מסכים לאמור בהסכם זה מתבקש לא למסור כל מידע באתר זה ו-או להשתמש באתר ו-או בשירותיו ואין נפקא-מינה מהן בין במישרין ובעקיפין.

7. התנאים בהסכם זה, עשויים להשתנות מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי של "חדשות הבריאות בע"מ"
.

8. חלוקת הוראות ההסכם לסעיפים וכותרות הסעיפים הנם לנוחיות והתמצאות בלבד ולא יעשה בהם כל שימוש לפירוש מה מהוראות ההסכם.

רישום לאתר

1. ייתכן ולצורך קבלת זכויות שימוש באתר, לרבות פרסום בו, וכתנאי לכך, רשאית "חדשות הבריאות בע"מ" 
לדרוש כי יתבצע על ידי המשתמש הליך של רישום בו הוא נדרש להזנת פרטים, העלאת תמונות, העלאת קבצים והעברת נתוני מידע שונים, חלקם חובה וחלקם רשות, לרבות פרטי תשלום ואמצעי תשלום (להלן:"פרטים אישיים"). משתמש שאינו מסכים להזנת הפרטים האישיים כאמור, עשוי שלא לקבל היתר שימוש באתר.


מדיניות שימוש בכלים מסוג "עוגיות"-“cookies” ו-"כלים אחרים"

מושגים:

1. בעלים: "חדשות הבריאות בע"מ".

2. שם האתר: "חדשות הבריאות".

3. "כתובת אתר": (דומיין):  www.newshltd.com

4. "אתרים ודפים אחרים הנספחים אליו": יקראו בקיצור ומטעמי נוחות בלבד בשם: "האתר" (להלן: "האתר"/ "ה-אתר").

5. "עוגיות"-"cookies”": כלי לביצוע חיפוש-ניטור-איסוף מידע ותוכן ועל זו הדרך.

6. "כלים אחרים": כלים לביצוע חיפוש-ניטור-איסוף מידע ותוכן ועל זו הדרך.

7. "(ה)/כלים" "כלים": ("עוגיות"-"cookies")+("כלים אחרים") יקראו בקיצור ומטעמי נוחות בלבד בשם: "(ה)/כלים" (להלן: "הכלים").

8. "מדיניות שימוש"/"מדיניות השימוש": כותרת, תוכן (טקסט), שפות: 1. עברית 2. אנגלית.

9. "צור קשר": כלי יצירת קשר ב-"אתר".10. "משתמש" :
 • כל אדם ו-או חבר (צבר) אדם - האמור אף לשון זכר כנקבה, לשון יחיד כרבים במשמע, וכן להיפך.
 • כל גוף עסקי בין אם יחידי או בדרך של שותפות כגון אך לא רק: עוסק פטור, עוסק מורשה, חברה בע"מ (בערבון מוגבל) - האמור אף לשון זכר כנקבה, לשון יחיד כרבים במשמע, וכן להיפך.
 • כל גוף וולונטרי - האמור אף לשון זכר כנקבה, לשון יחיד כרבים במשמע, וכן להיפך.
 • כל גוף - יחידה כלכלית כגון אך לא רק: חל"צ (חברה לתועלת הציבור), הקדש, עמותה רשומה (ע"ר), התאגדות כלכלית יישובית-עירונית-מדינתית. - האמור אף לשון זכר כנקבה, לשון יחיד כרבים במשמע, וכן להיפך.
 • כל גוף משפטי וכמעין משפטי- האמור אף לשון זכר כנקבה, לשון יחיד כרבים במשמע, וכן להיפך.
 • כל מקור מידע - האמור אף לשון זכר כנקבה, לשון יחיד כרבים במשמע, וכן להיפך.
 • כל התאגדות. - האמור אף לשון זכר כנקבה, לשון יחיד כרבים במשמע, וכן להיפך.
 • כל סוג קהילה - האמור אף לשון זכר כנקבה, לשון יחיד כרבים במשמע, וכן להיפך.
הערה חשובה המהווה חלק בלתי נפרד מהגדרת "משתמש":

הגדרת "משתמש" בכתב "מדיניות השימוש" ב-"אתר" זה, מחוסרת ואינה שלימה. לפיכך ככל שהנך מבקש להשתמש ב-"אתר". עליך לי-תן תשומת לב מיוחדת לכך כי יתכן שישנם הגדרות נוספות ל-"אדם", "גופים", "מקור", שאינם מצויים בכתב זה. ככל שקיימים אלו, הרי שבשימושך באתר הנך מצהיר שלא תהיינה לך כל דרישה ו-או תביעה ו-או תובענה כלפי "חדשות הבריאות בע"מ" במישרין ובעקיפין, בגין חסר ברשימת ה-"משתמש" בכתב "מדיניות השימוש" שב-"אתר".

11. "רשימה שמית": רשימת "הכלים" באתר ללא תוכן.

12. "צדדים שלישיים":

 • כל אדם ו-או חבר (צבר) אדם - האמור אף לשון זכר כנקבה, לשון יחיד כרבים במשמע, וכן להיפך.
 • כל גוף עסקי בין אם יחידי או בדרך של שותפות כגון אך לא רק: עוסק פטור, עוסק מורשה, חברה בע"מ (בערבון מוגבל) - האמור אף לשון זכר כנקבה, לשון יחיד כרבים במשמע, וכן להיפך.
 • כל גוף וולונטרי - האמור אף לשון זכר כנקבה, לשון יחיד כרבים במשמע, וכן להיפך.
 • כל גוף - יחידה כלכלית כגון אך לא רק: חל"צ (חברה לתועלת הציבור), הקדש, עמותה רשומה (ע"ר), התאגדות כלכלית יישובית-עירונית-מדינתית. - האמור אף לשון זכר כנקבה, לשון יחיד כרבים במשמע, וכן להיפך.
 • כל גוף משפטי וכמעין משפטי- האמור אף לשון זכר כנקבה, לשון יחיד כרבים במשמע, וכן להיפך.
 • כל מקור מידע - האמור אף לשון זכר כנקבה, לשון יחיד כרבים במשמע, וכן להיפך.
 • כל התאגדות. - האמור אף לשון זכר כנקבה, לשון יחיד כרבים במשמע, וכן להיפך.
 • כל סוג קהילה - האמור אף לשון זכר כנקבה, לשון יחיד כרבים במשמע, וכן להיפך.
 • הערה חשובה המהווה חלק בלתי נפרד מהגדרת "צדדים שלישיים":
הגדרת "צדדים שלישיים" בכתב "מדיניות השימוש" ב-"אתר" זה, מחוסרת ואינה שלימה. ולפיכך ככל שהנך מבקש להשתמש ב-"אתר". עליך לי-תן תשומת לב מיוחדת לכך כי יתכן שישנם הגדרות נוספות ל-"אדם", "גופים","מקור", שאינם מצויים בכתב זה. ככל שקיימים אלו, הרי שבשימושך באתר הנך מצהיר שלא תהיינה לך כל דרישה ו-או תביעה ו-או תובענה כלפי "חדשות הבריאות בע"מ" במישרין ובעקיפין, בגין חסר ברשימת ה-"צדדים שלישיים" בכתב "מדיניות השימוש" שב-"אתר".

13."חדשות הבריאות בע"מ" (להלן:"חדשות הבריאות בע"מ"), אשר מנהלת ומפעילה את אתר "חדשות הבריאות" בכתובת www.newshltd.com כמו גם אתרים ודפים אחרים הנספחים אליו אשר יקראו בקיצור ומטעמי נוחות בלבד בשם: "האתר" (להלן: "האתר"/"ה-"אתר"). מביאה בזאת לידיעתך "המשתמש", כי הנה עשויה להשתמש בזמן כלשהו במסגרת פעילותה ב-"אתר" ומחוצה לו, בכלים מסוג- "עוגיות"-cookies”" ו-"כלים אחרים" אשר יקראו בקיצור ומטעמי נוחות בלבד בשם: "הכלים" (להלן: "הכלים") והכל על-מנת לאפשר הפעלתו של ה-"אתר" כפי שהנה מוצאת לנכון ולמועיל תוך שמירה על הסך המלא והכולל של האינטרסים הקיימים לה ב-"אתר" ומחוצה לו.

14. ככל שתבקש "חדשות הבריאות בע"מ" להשתמש ב-"כלים" שב-"אתר", הרי שהשימוש ב-"כלים" אלו יעשה בהתאם ועפ"י הוראות כל דין.

15. בכתב זה הובאו בפניך "המשתמש" שמות "הכלים" אשר עשויים להיות בשימושה של "חדשות הבריאות בע"מ" בזמן כלשהו במסגרת פעילותה ב"אתר" ומחוצה לו.

16. בהצגת שמות "הכלים" בכתב זה אין כדי לאשר ו-או לי-תן הסכמתה של "חדשות הבריאות בע"מ" לגבי אמינותם, איכותם וטיבם של "כלים" אלו.

17. רשימת שמות "הכלים" בכתב "מדיניות השימוש" שב-"אתר" מוצגת בפניך "המשתמש" כ-"רשימה שמית" בלבד.

18. בטרם תיתן הסכמתך להתיר ל-"חדשות הבריאות בע"מ" שימוש "בכלים" אלו, (ככל שיעשה שימוש בהם), חלה עליך החובה המוחלטת והבלעדית לאתר באופן עצמאי את המידע בגין החברות המספקות את השירות ל-"כלים" אלו, לעיין היטב בהסברים הטכנולוגיים כמו גם בדרישות ובתנאים של חברות אלו.

19. ככל שלא הבנת דבר מה (בחלקו ו-או בשלמותו) לעניין ההסברים הטכנולוגיים ו-או לעניין הדרישות והתנאים המלאים של החברות המספקות את השירות ל-"כלים" אלו, הנך נדרש להפסיק באופן מיידי שהיית-שימושך ב-"אתר".

20. בהינתן אישורך והסכמתך ל-"חדשות הבריאות בע"מ" לבצע שימוש "בכלים" אלו ב-"אתר" ומחוצה לו, הרי שהנך מצהיר בזאת כי אכן עיינת בכל (בדגש) ההסברים הטכנולוגיים, הדרישות והתנאים המלאים של כל החברות המספקות את השירות ל-"כלים" אלו, והבנת הבנה מלאה ומוחלטת את תפקידם של "כלים" אלו, כמו גם את טיבם, אמינותם, ואיכותם, וכן הבנת הבנה מלאה ומוחלטת את סך הדרישות והתנאים המלאים של חברות אלו.

21. בהינתן אישורך והסכמתך להתיר ל-"חדשות הבריאות בע"מ" לבצע שימוש ב-"כלים" אלו ב-"אתר" ומחוצה לו, הרי שהנך מצהיר בזאת כי הסכמתך זו מהווה הסכמה מלאה ומוחלטת ללא כל סייגים, תנאים והגבלות. (האמור: בהתאם ועפ"י הוראות כל דין).

22. ככל שתבחר להמשיך ולהשתמש ב-"אתר" ובהיעדר אישורך והסכמתך לי-תן בידי "חדשות הבריאות בע"מ" האפשרות-זכות לבצע שימוש ב-"כלים" אלו ב-"אתר" ומחוצה לו, הרי הנך נושא באחריות הבלעדית והמוחלטת בגין הפרתך את התנאים והדרישות החלות עליך מכח כתב "מדיניות שימוש" זה כמו גם מ-סך כל התנאים שבאתר.

23. ככל שתבחר להמשיך ולהשתמש ב-"אתר" אף-על-פי שלא הבנת דבר מה (בחלקו ו-או בשלמותו) לעניין ההסברים הטכנולוגיים ו-או לעניין הדרישות והתנאים המלאים של החברות המספקות את השירות ל-"כלים" אלו, הרי הנך נושא באחריות הבלעדית והמוחלטת בגין הפרתך את התנאים והדרישות החלות עליך מכח כתב "מדיניות שימוש" זה כמו גם מ-סך כל התנאים שבאתר.

24. נכון למועד ה- 25 אוקטובר 2020 מציגה "חדשות הבריאות בע"מ" בפניך המשתמש-גולש רשימה שמית (להלן "הרשימה השמית") של "הכלים" בהם הנה עשויה לעשות שימוש באמצעות ה-"אתר" ומחוצה לו. יחד עם זאת אין רשימה זו מהווה רשימה מלאה של הכלים הקיימים ו-או העשויים להיות קיימים ל-"חדשות הבריאות בע"מ" באתר ומחוצה לו, ואשר נכון למועד זה כלים אלו אינם מופיעים בכתב זה, ואין נפקא מינה הסיבה לכך. בשימושך באתר הנך מסכים להגדרת רשימה זו כ-"רשימה בחסר" על כל המשתמע מכך, במישרין ובעקיפין. ככל שאינך מסכים לכך, הנך נדרש להמנע ולאלתר מכל פעילות באתר ולסלק ידיך ממנו:

"כלים": (להלן:"רשימה שמית"-"רשימה בחסר")

coolie_policy_accepted *
newsletter_confirmation_subscriber *
newsletter_confirmation_unsubscribe *


שם המתחם תיאור "כלים"
.cdn.ficgohub.com Google Analytics utma
.cdn.ficgohub.com Google Analytics utmb
.cdn.ficgohub.com Google Analytics utmt
.cdn.ficgohub.com Google Analytics utmz
.cdn.ficgohub.com Google Analytics ga
.cdn.ficgohub.com Google Analytics gat


תיאור "כלים"
PDK Plugin AkamaiAnalytics_BrowserSessionId
PDK Plugin HTML_BitRateBucketCsv
PDK Plugin HTML_LastCLineTime
PDK Plugin HTML_ViewerId
PDK Plugin HTML_VisitCountCookie
PDK Plugin HTML_VisitIntervalStartTime
PDK Plugin HTML_VisitValueCookie
PDK Plugin HTML_isPlayingCount
PDK Plugin tp_subtitles_settings


ביטול שם מתחם תיאור "כלים"
-- www.smartadserver.com AdServer x-smrt-d
-- cdn.ficgohub.com AdServer HTML_ViewerId
-- .smartadserver.com AdServer TestIfCookieP
-- .smartadserver.com AdServer qca
-- .smartadserver.com AdServer Csfq
-- .smartadserver.com AdServer Csync
-- .smartadserver.com AdServer Dyncdn
-- .smartadserver.com AdServer Pbw
-- .smartadserver.com AdServer pbwmaj6
-- .smartadserver.com AdServer Pdomid
-- .smartadserver.com AdServer Pid
-- .smartadserver.com AdServer Sasd
-- .smartadserver.com AdServer sasd2
-- .smartadserver.com AdServer Vs
http://freewheel.tv/optout-html/ .fwmrm.net AdServer auv
http://freewheel.tv/optout-html/ .fwmrm.net AdServer ha
http://freewheel.tv/optout-html/ .fwmrm.net AdServer pr
http://freewheel.tv/optout-html/ .fwmrm.net AdServer sc
http://freewheel.tv/optout-html/ .fwmrm.net AdServer sid
http://freewheel.tv/optout-html/ .fwmrm.net AdServer uid
http://freewheel.tv/optout-html/ .fwmrm.net AdServer wr
-- .feiwei.tv AdServer gads
-- .facebook.com AdServer Datrתיאור שם מתחם "כלים"
Ad Server www.smartadserver.com x-smrt-d
Ad Server cdn.ficgohub.com HTML_ViewerId
Ad Server .smartadserver.com TestIfCookieP
Ad Server .smartadserver.com qca
Ad Server .smartadserver.com csfq
Ad Server .smartadserver.com csync
Ad Server .smartadserver.com dyncdn
Ad Server .smartadserver.com pbw
Ad Server .smartadserver.com pbwmaj6
Ad Server .smartadserver.com pdomid
Ad Server .smartadserver.com pid
Ad Server .smartadserver.com sasd
Ad Server .smartadserver.com sasd2
Ad Server .smartadserver.com vs
Ad Server .fwmrm.net auv
Ad Server .fwmrm.net ha
Ad Server .fwmrm.net pr
Ad Server .fwmrm.net sc
Ad Server .fwmrm.net sid
Ad Server .fwmrm.net uid
Ad Server .fwmrm.net wr
Ad Server .feiwei.tv gads
שיתוף חברתי .facebook.com datr
גוגל אנליטיקס .cdn.ficgohub.com utma
גוגל אנליטיקס .cdn.ficgohub.com utmb
גוגל אנליטיקס .cdn.ficgohub.com utmt
גוגל אנליטיקס .cdn.ficgohub.com utmz
גוגל אנליטיקס .cdn.ficgohub.com ga
גוגל אנליטיקס .cdn.ficgohub.com gat
Google Ad www.google.com Google ads global tag/remarketing code
Ad Server www.Facebook.com Facebook pixel


25. ככל שאינך מסכים לאחד ו-או יותר מהתנאים המובאים בכתב "מדיניות השימוש" ב-"אתר", הנך נדרש להתנתק ולהפסיק באופן מיידי שהייתך-שימושך ב-"אתר".

26. ככל שלא הבנת דבר מה (בחלקו ו-או בשלמותו) את התנאים בכתב "מדיניות השימוש" שב-"אתר", הרי ש-"חדשות הבריאות בע"מ" מעמידה לך את האפשרות ליצור עמה קשר באמצעות "צור קשר" שב-"אתר".

27. ככל שלא הבנת דבר מה (בחלקו ו-או בשלמותו) את התנאים בכתב "מדיניות השימוש" שב-"אתר" ולא השתמשת בכלי "צור הקשר" שבאתר, הרי שהנך נדרש להתנתק ולהפסיק באופן מידי שהייתך-שימושך ב-"אתר".

28. ככל שלא הבנת דבר מה (בחלקו ו-או בשלמותו) את התנאים בכתב "מדיניות השימוש" שב-"אתר" ולא השתמשת בכלי "צור הקשר" שבאתר, הרי הנך נושא באחריות הבלעדית והמוחלטת בגין הפרתך את התנאים והדרישות החלים עליך מכח כתב "מדיניות שימוש" זה.

29 קריאת התנאים בכתב "מדיניות שימוש" זה, תעשה כחלק בלתי נפרד מסך "תנאי שימוש" ו-"מדיניות פרטיות" המפורסמים בדף הבית שב-"אתר".


30. ככל שתבקש לבטל את אחד ו-או יותר מ"הכלים" הנזכרים ד-לעיל', חלה עליך החובה המוחלטת והבלעדית לאתר באופן עצמאי את המידע כיצד מתבצעת פעולת ביטול "הכלים" במסגרת החברות המספקות את השירות ל-"כלים" אלו.

31. "חדשות הבריאות בע"מ" שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את הוראות "מדיניות השימוש" המובא בכתב זה.

33. ככל שיבוצעו "במדיניות השימוש" שב-"אתר" שינויים, תפורסם הודעה חד-פעמית בדף הפייסבוק של האתר, ורק בדף זה.

חשיפת מידע

 
1. "חדשות הבריאות בע"מ" מקפידה לפעול בנוגע למידע בכפוף להוראות כל דין ובפרט כאמור בהוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981. לפיכך, "חדשות הבריאות בע"מ" תשמור על פרטיי המידע האישיים של המשתמש, אשר לא פורסמו באתר ו-או במקום אחר בפומבי על ידי המשתמש, ולא תגלה אותם בפני צדדים שאינם מורשים לכך על פי דין.

2. מבלי לגרוע מהאמור ד-לעיל, "חדשות הבריאות בע"מ" שומרת לעצמה את הזכות לחשוף ו-או להעביר כל סוג של תוכן או מידע, חסוי, אישי או פומבי של משתמש, לרבות פרטיו המזהים של המשתמש, פרופיל של המשתמש, התנהגות הגלישה שלו, ip וכיוצא באלו, במקרים הבאים, אך לא רק: הפרה של הסכם תנאי השימוש על-ידי המשתמש, הליכים משפטיים בין משתמש למשתמש אחר בנוגע לשימוש באתר, הליכים משפטיים בין המשתמש ל-"חדשות הבריאות בע"מ" בנוגע לשימוש באתר ותפעולו; הוראות ו-או צו של בית משפט או בכל מקרה שבו "חדשות הבריאות בע"מ" תמצא צורך לכך, לרבות צורך כלכלי או עסקי כגון מכירה, מיזוג, העברת שליטה וכיוצא באלו, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

3. המשתמש מצהיר ומסכים לכך כי לאחר שביצע רישום לאתר, וכן כל פרט ו-או תוכן אחר שפרסם, הפיק, יצר, העלה, במהלך שימושו באתר, מלבד פרט ו-או תוכן אשר נקבע על ידי "חדשות הבריאות בע"מ" 
כי יישאר חסוי, יהיה נגיש וחשוף ל-"חדשות הבריאות בע"מ" ולשאר משתמשי האתר, לרבות באמצעות חיפוש המבוצע על ידי משתמשים אחרים ו-או אורחים.

שימוש במידע

1. "חדשות הבריאות בע"מ" 
שומרת לעצמה את הזכות למסור כל מידע שנאגר באתר ו-או במאגרי המידע (ככל שיהיו קיימים כאלו) של "חדשות הבריאות בע"מ" בנוגע למשתמש, במלואו, לרבות תכני האתר, פרופיל משתמש, פרטים מזהים, פרטים אישיים, דברי-מודעות פרסום, נתוני שימוש וגלישה באתר וברשת האינטרנט, מספר IP, לכל אדם ו-או גוף הזכאי לכך על פי דין, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן הודעה מוקדמת למשתמש, והמשתמש מסכים ומאשר בזאת, כי לא יהיו לא כל טענות ו-או דרישות ו-או תביעות כנגד "חדשות הבריאות בע"מ" בנוגע לכך.

2. המשתמש מסכים בזאת כי המידע עליו ועל אופן שימושו באתר, לרבות המידע שיימסר מטעמו ו-או על ידי משתמשים אחרים, יישמרו ויאוחסנו במאגרי הנתונים (ככל שיוקמו כאלה) של "חדשות הבריאות בע"מ" 
וכי "חדשות הבריאות בע"מ" תהא רשאית להשתמש במידע האמור ו-או לאפשר לאחר שימוש במידע, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ובכפוף לכל דין. בכלל זה, "חדשות הבריאות בע"מ" תהא רשאית, בעצמה ו-או באמצעות צדדים שלישיים, בנוגע ובהתבסס על המידע של המשתמש, בתמורה או שלא בתמורה, לבצע שירותי דיוור (כגון ניוזלטר) מכל סוג (לרבות מסחריים), ליצור קשר עם ספקים ולקוחות, לבצע פרסום ישיר או עקיף באתר או מחוצה לו, שיווק וקידום מכירות לפעילות האתר ושירותיו, לבצע שיתוף ו-או העברה או מכירה של המידע, לבצע ניתוחים סטטיסטיים, לבצע מכירה של חלקים ו-או שימושים ו-או שירותים באתר לצדדים שלישיים וכן כל פעולה ו-או מעשה המשרתים את האינטרס הכלכלי וכל אינטרס אחר של "חדשות הבריאות בע"מ".

תיקון, הסרה והגבלת שימוש במידע

1. משתמש אשר השהה את פעילותו או ביטל את רישומו באתר, בכפוף לאמור בהסכם תנאי השימוש, פרטיו ו-או התכנים ו-או המידע מטעמו, עשוי שלא להיות נגיש לאיתור ו-או חיפוש ו-או שימוש על ידי משתמשים אחרים. המידע הנצבר שבאתר כאמור עשוי להישמר במאגרי הנתונים של "חדשות הבריאות בע"מ" 
ולא ימחק, וזאת לצורך צרכים מסוימים (כגון יישוב מחלוקות עתידיות). ואולם, מידע ותכנים אשר הופקו ו-או פורסמו ו-או הועלו באתר שלא רק במסגרת הרישום האישי (כגון: פורומים, כתבות ו-או מאמרים, לוחות-מודעות פרסום, צ''אט, דפי פייסבוק, חוות דעת, דירוג), ימשיכו להיות חשופים.

2. "חדשות הבריאות בע"מ" תהא רשאית 
להשאיר באתר ו-או במאגרי המידע פרטי משתמש אשר השהה את פעילותו או ביטל את רישומו באתר או שרישומו ו-או פרסומו הופסק או הושהה, (אם כי המשתמש לא יהיה חשוף ליצירת התקשרות עימו מצד משתמשים אחרים) והכל במסגרת שירותי האתר (כגון הודעות פרטיות, שליחת sms, שליחת אימייל), אלא אם המשתמש חשף מידע אודות פרטי ההתקשרות שלו באופן ישיר למשתמש/ים אחר/ים כאמור.

3. "חדשות הבריאות בע"מ" תהא רשאית
 אך לא חייבת להסיר ו-או להגביל ו-או להשהות דבר פרסום של מפרסם, במידה והמפרסם ביקש את השהיית ו-או ביטול הפרסום כאמור ו-או במקרה שהמפרסם לא עמד בתנאי השימוש ו-או בתנאי מדיניות הפרטיות ו-או בהסכם אחר עם ו-או מטעם "חדשות הבריאות בע"מ", לרבות הסכם פרסום.

4. המשתמש זכאי לעדכן ולתקן את הרישום האישי לגביו ו-או לדבר-מודעת פרסומו (במקרה של מפרסם), מעת לעת, לרבות תמונותיו ולמעט מידע שאינו ניתן לשינוי אלא בפניה מפורשת ל-"חדשות הבריאות בע"מ" 
(כגון: שינוי שם משתמש). פרטיי מידע ותכנים אחרים אשר פורסמו באתר במקומות ציבוריים כגון פורומים, צ''אטים, דפי פייסבוק, לוחות, מודעות פרסום, חוות דעת, דירוג וכדומה, עשויים לא להיות ניתנים לתיקון ו-או עדכון ו-או הסרה, על כן על המשתמש להקפיד על טיב המידע שהוא מוסר ו-או מפיק ו-או מעלה.

אבטחה

1. המשתמש מצהיר כי ידוע לו, והוא מוסר את פרטיו ומבצע שימוש באתר על בסיס כך, כי האתר והמידע והתכנים בו, לרבות פרטיו האישיים, עלול להיפרץ ולהיחשף בפני גורמים לא מורשים, וכן גורמים אלו עלולים להשתמש בפרטים אלו ואף להתחזות בשמו.

2. "חדשות הבריאות בע"מ" 
מפרסמת באתר תכנים שונים, כגון קישורים ופרסומות, אשר מפנים לאתרים אחרים אשר בהם קיימים תנאי שימוש ומדיניות פרטיות שונים מאלו של אתר זה. הואיל וכך, "חדשות הבריאות בע"מ" לא יכולה להבטיח את פרטיותו של המשתמש באתרים כגון אלו, ואילו המשתמש פוטר בזאת את "חדשות הבריאות בע"מ" מאחריות בגין דא.

3. פרטיי ההתחברות של המשתמש לאתר הנם אישיים וסודיים ואין להעבירם לאחר. על המשתמש להקפיד כי הללו לא יחשפו, ולעדכן פרטים אלו בפרטים חדשים במידה ויש חשש כי נחשפו כאמור ד-לעיל''.


כללי

1. במידה ויקבע שחלק כלשהו מהתנאים אינו תקף, ו-או שאינו ניתן לאכיפה, אזי התנאים שתוקפם נשלל או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בתנאים תקפים הניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת התנאים המקוריים, ואילו יתר התנאים יישארו בתוקפם ככתבם וכלשונם.


2. כל האמור בתנאים הנזכרים ד-לעיל'' ובמלואם תקפים באתר ובכל קישור במישרין ובעקיפין אל-של "חדשות הבריאות בע"מ" 
וכי בעת שימוש באתר ובכל קישור במישרין ובעקיפין של "חדשות הבריאות בע"מ" הנך מסכים לכל התנאים וללא כל סייגים.

3. ככל שאינך מסכים לתנאים, עליך להימנע מיד משימוש באתר, כמו גם בכל קישור במישרין ובעקיפין של האתר.

לתשומת ליבך: בכל מקום בו נרשמו המילים הבאות: "אתר" ו"הנספחים לו" הרי שהשימוש במילים אלו יחשבו כשימוש במילה יחידה אחת "אתר-הנספחים לו" גם אם בטקסט מופיעים מילים אלו כנפרד ובנפרד.

עדכון: 25 אוקטובר 2020
 
1

אבחון וטיפול אלטרנטיבי אביזרי חבישה אביזרי שיקום אוסטיאופתיה אופטומטריסטים
אופטיקאים אחיות פרטיות אירידיולוגיה אמבולנס פרטי ארומתרפיה
ביופידבק בית לחיים בית אבות, דיור מוגן בתי הבראה והחלמה בתי חולים
בתי חולים לבריאות הנפש בי"ח סיעודיים וגריאטריים בתי טבע בתי מרקחת גוף ונפש
דיאטנים הומאופתיה הידרותרפיה הילינג היפנוזה
הסעות נכים השמת עובדים זרים ויטמינים חיתולים למבוגרים טווינא
טיפול אלטרנטיבי בילדים טיפול באמצעות בע"ח טיפול ע"י יצירה והבעה טיפול בהפרעות זיכרון טיפול בהפרעות שינה
טיפול ע"י ציורי ילדים יועצי תזונה כירופרקטיקה כירורגיה של היד מגנטותרפיה
מדיטציות מוצרים אורטופדיים מוקדי עזרה ראשונה מכונים רפואיים מכשירי שמיעה ואביזרים
מנגנוני נכים לרכב מרחצאות ומעיינות מרפא נטורופתיה נעליים אורטופדיות עורכי דין - ביטוח
עורכי דין - ביטוח לאומי עורכי דין - דיני נזיקין עורכי דין - רשלנות רפואית פודיאטרים פיזיותרפיה
פיזיותרפיה התפתחותית פילאטיס פלדנקרייז פסיכוגריאטריה פסיכולוגיה התפתחותית
פסיכולוגיה שיקומית פסיכותרפיה פרחי באך ציוד ואביזרים לנכים קינסיולוגיה
קלינאי תקשורת רולפינג רכב חשמלי רכיבה טיפולית רפואה סינית
רפלקסולוגיה שיאצו שיטת אלבאום שיטת אלכסנדר שיטת פאולה
שיקום נכים ונפגעים שירותי סיעוד תזונה ודיאטות טבעיות תרפיה במוסיקה  
 
 
כל הדרכים שלכם ליצירת קשר:

                     
חזרה לדף הבית    תנאי שימוש   מדיניות פרטיות   חוק הספאם   אתיקה מקצועית   חוק זכויות יוצרים
                     
פקס: 153-54-7126459 דוא"ל: h.news.ltd@gmail.com כתובת: אליהו בן חור 14 באר שבע הצהרת נגישות

מדיניות שימוש ב-cookies וכלים אחרים

על מנת לאפשר הפעלתו של האתר באופן מיטבי וכן לשפר את חווייתך מהשימוש בו, יתכן וייעשה שימוש בכלי מסוג "עוגיות" (Cookies), כמו גם ב"כלים אחרים" | יחד עם זאת, אנו כאן ב-באתר "חדשות הבריאות" (באמצעות "חדשות הבריאות בע"מ") נדרשים לאישורך והסכמתך | היה ואם אין רצונך להתיר השימוש בכלים אלו, הנך נדרש/ת להפסיק באופן מיידי שהייתך-שימושך באתר | האמור ד-לעיל' מהווה תמצית "מדיניות השימוש" באתר | את הנסח המלא והמחייב ניתן למצוא בקטגוריה "מדיניות פרטיות".

בכל שאלה ובקשה ניתן לפנות באמצעות
  צור קשר  שבאתר   |   מדיניות פרטיות 


© כל הזכויות שמורות ל: חדשות הבריאות בע"מ 516274107
לייבסיטי - בניית אתרים