אם אילו מהחומרים האמורים המופיעים באתר ובנספחים לו מפירים את זכויותיך ואינך מעוניין כי הם יופיעו באתר ובנספחים לו,
אנא
צור קשר ואנו נפעל מיידית לבירור העניין וככל שיידרש להסרתם לאלתר.


תנאי שימוש באתר
א. כללי

ברוכים הבאים לאתר "חדשות הבריאות" כמו גם סך נספחי פעילותו (להלן:"חדשות הבריאות"-"האתר"). האתר מנוהל ומופעל על-ידי "
חדשות הבריאות בע"מ".

1. הגישה לאתר, השימוש בו, לרבות בשירותים ובתכנים שבאתר כפופים לתנאי השימוש המפורטים להלן (להלן:"התנאים") המסדירים את היחסים בין "חדשות הבריאות בע"מ" לבין כל גולש ו-או צופה ו-או משתמש באתר עבור כל מטרה שהיא, ו-או במידע המצוי באתר ו-או מקבלת מידע ו-או שירות המפורסם באתר, במישרין או בעקיפין, (להלן:"המשתמש" או "המשתמשים").

2. שימוש באתר מעיד על הסכמתך לתנאיו, ולכן הנך מתבקש לקרוא את תנאי השימוש באתר להלן בקפידה. כותרות הסעיפים בתנאי השימוש נועדו לנוחיות המשתמשים בלבד ולא ישמשו לפרשנות התנאים או לכל מטרה אחרת.

3. המונח "תוכן" או "תכנים" כולל מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי או כל שילוב שלהם, וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם לרבות (אך לא רק): כל תמונה, צילום, איור, הנפשה, תרשים, דמות, הדמיה, שידור, סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי, כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק, וכן כל תו, סימן, סמל וצלמית (icon).

4. תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, ואין להסיק מכך דבר. כל האמור לעיל' מתכוון גם ללשון נקבה, כמו לשון יחיד גם רבים.


ב. השימוש באתר

1. אין להשתמש באתר, לרבות בתכנים שלא עפ"י התנאים.

2. הנך רשאי להשתמש באתר למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר ובפרסומים מכל סוג שהוא, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית.

3. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי -אחר, לשם חיפוש, סריקה, העתקה, או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש בכל אמצעי לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.

4. אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (Frame) גלויה או סמויה.


5. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא, ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת, ובין אם אותם אביזרים משנים את עיצוב האתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.

6. אין לקשר לאתר, מכל אתר אינטרנט שהוא המכיל תכנים המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.

7. בנוסף, הנך מתחייב כי בעשותך שימוש באתר לא תעשה את הדברים הבאים: (א) שליחה, שידור או הטענה של כל חומר שקרי, מטעה או חומר אשר נועד להערים על משתמש או גוף כלשהו; (ב) שליחה, שידור או הטענה של כל חומר המכיל סוג של וירוס מחשב, או כל קוד מחשב אחר, המתוכנן להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש (בכלל זה כל שימוש אחר מלבד שימוש הוגן וסביר בשירות) בכל אחד מן המחשבים, השרתים, החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש האתר לצורך אספקת השירותים המוצעים באתר זה; (ג) הפצת דואר זבל (spam); (ד) שינוי, עיבוד, העתקה, שאיבת מידע, התאמה, תרגום, מכירה, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר, לרבות בסיס המידע, וכן פעולות כנ"ל לגבי החומרה והתוכנה אשר מצויים בשימוש עבור האתר ושירותיו; (ה) פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויות באתר זה; (ו) העלאת חומר בלתי חוקי לאתר, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי חוקי מדינת ישראל או לפי חוקי כל מדינה זרה; (ז) לכלול כל חומר המהווה לשון הרע על אדם; לכלול כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין; להסית לגזענות, לפגיעה באדם אחר או לעבירה על החוק; (ח) שימוש שנועד להתחקות אחר אדם אחר או להטריד אדם אחר בכל דרך שהיא; (ט) לאסוף או לאגור מידע אישי על משתמשים אחרים לשם מטרות בלתי חוקיות; (י) למכור, להפיץ או לעשות כל שימוש כלכלי במידע באתר או כל שימוש אחר באופן העלול לפגוע באדם אשר המידע רלוונטי לו או בכל אופן אחר; (יא) להפריע בכל דרך אחרת, או לקטוע את האתר (לרבות על ידי הפרעה לפעולות השרת ורשת המחשבים המחוברים לאתר) או להפר באופן כזה או אחר את התנאים.

8. "חדשות הבריאות בע"מ" לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים מהאתר ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, שנעשו על ידך ומתחייב לשפות את "חדשות הבריאות בע"מ" בגין כל נזק שייגרם מכך.

ג. התכנים

1. התכנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי "חדשות הבריאות בע"מ" בגין תכונות של התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכיך או התגובות שיעורר (אם בכלל) פרסום תכנים באתר.

2. בשימוש באתר הנך מסכים, מקבל ומצהיר כי ידוע לך שהאתר מספק ידיעות כלליות, וכי ייתכן כי מידע ו-או תכנים המובאים באתר אינם מלאים, נכונים או מדויקים, וכי יש להתייחס אל המידע ו-או התכנים המובאים באתר בזהירות המתבקשת.

3. כל החלטה שתקבל ביחס לתכנים שהתפרסמו באתר זה הינה באחריותך המלאה בלבד. "חדשות הבריאות בע"מ" אינה מתחייבת כי תכנים ושירותים של צדדים שלישיים, לרבות של ספקי תוכן ושירותים ושל משתמשים, המתפרסמים באתר יהיו מלאים, נכונים או מדויקים או יהלמו את ציפיותיך ודרישותיך. "חדשות הבריאות בע"מ" לא תישא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע מהם, או משימוש בהם, או מהסתמכות עליהם.


ד. תכנים המפורסמים על ידי המשתמש

1. ייתכן ובאתר מתפרסמים תכנים שמקורם במשתמשי האתר בין אם כמפרסמים ובין אם כמשתמשים פרטיים. תכנים כאלה מתפרסמים באזורים הכלליים כמו גם באיזורים המיועדים לכך, כדוגמת קהילות, צ'אטים, פורומים, דפי פייסבוק, תגובות ושירותים אחרים המאפשרים לך להזין לאתר תכנים משלך, בין בנפרד (באזור המיועד לתכני המשתמשים) ובין ביחד (עם תכנים של האתר).

2. מסירת תכנים לפרסום באתר אינה מקנה לך זכות לדרוש שהתכנים יפורסמו או יוסיפו להתפרסם.

3. על מנת לאפשר קיומו של שיח תרבותי וענייני ועל מנת למנוע ניצול לרעה של האפשרות לביטוי באתר, רשאית אך לא חייבת "חדשות הבריאות בע"מ" לבדוק את התכנים האמורים לפני פרסומם. בדיקות כאלה תעשינה כדי למנוע פרסום ביטויים ודברים אשר סותרים את הוראות הדין וכן תכנים שהם בלתי חוקיים על פניהם וזאת ללא כל צורך בהפעלת שיקול דעת משפטי.

4. "חדשות הבריאות בע"מ" אינה נושאת ולא תישא בכל אחריות לתכנים האלה והאחריות הבלעדית להם ולכל תוצאה הנובעת מהם חלה על המשתמש שמסרם לפרסום. תכנים אלה אינם מבטאים את דעתה של "חדשות הבריאות בע"מ" או עמדתה ואין בפרסומם כל ערובה לאמיתותם, אמינותם, תקפותם, דיוקם או חקיותם.

5. בעת שליחת תכנים לפרסום באתר, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתנבע מן הפרסום. עליך להקפיד כי תכנים אלה יעמדו בכללי הדין. מש-כך, בין היתר, נאסר עליך לפרסם באתר תכנים שהם: (א) כל תוכן שידוע לך כי הוא שקרי, מטעה או מסולף; (ב) כל תוכן הפוגע בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן – לרבות זכויות יוצרים, מבצעים וסימני מסחר; (ג) כל תוכן בעל אופי בוטה הן במישרין ובעקיפין; (ד) כל תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם; (ה) כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים וירוס – לרבות תוכנות עוינות הידועות גם כסוס-טרויאני, תולעים (worms), ואנדלים (vandals) יישומים מזיקים (malicious applications) וכדומה; (ו) כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם או הפוגע בפרטיותו, או בשמו הטוב; (ז) כל תוכן המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם; (ח) כל תוכן בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח; (ט) כל תוכן שיש בו, או שהוא מעודד אפליה פסולה על בסיס מוצא, צבע עור, עדה, לאום עיסוק, מחלה, נכות גופנית או נפשית, אמונה, השקפה פוליטית או מעמד חברתי או כלכלי; (י) כל תוכן המעודד ביצוע עבירה פלילית או עלול להיות בסיס לתביעה או לאחריות אזרחית; (יא) כל תוכן העלול להטעות צרכן, לרבות עפ"י הוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות על פיו, התשמ"א 1981; (יב) כל תוכן בעל אופי פרסומי או מסחרי; (יג) כל תוכן המנוגד לתנאים או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי רשת האינטרנט, לרבות המשתמשים באתר.

6. "חדשות הבריאות בע"מ" 
רשאית לסרב לפרסם, או למחוק לאלתר כל תוכן שמסרת לפרסום בכל עת, מכל סיבה שהיא, ובמיוחד ככל שיימצא כי הפרת תנאי מהתנאים או שעשית מעשה או מחדל הפוגע או עלול לפגוע בשירותים הניתנים באתר, במשתמשיו, ב-"חדשות הבריאות בע"מ" אך לא רק. כמו כן, "חדשות הבריאות בע"מ" תהא רשאית כאמור למנוע ממך פרסום תכנים נוספים באתר והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 
7. "חדשות הבריאות בע"מ" תהא רשאית לערוך התוכן שאושר לפרסום באתר, כולו או חלקו, לפי שיקול דעתה המוחלט, ובכלל זה, לקצרו או להאריכו.

8. התכנים שתמסור לפרסום באתר יהיו חשופים לכל משתמשי רשת האינטרנט. לכן, "חדשות הבריאות בע"מ" ממליצה כי תתייחס בזהירות ובביקורתיות בעת מסירת הפרטים ו-או תכנים על ידך.


9. כל התכנים, וככל שיפורסמו על-ידי המשתמש ו-או מוסרם הן באמצעותו והן באמצעות צדדים שלישיים, ואין נפקא-מינה מיהם, לא יזכו את המפרסם ו-או המוסר בשום זיכוי כספי ו-או שווה ערך במישרין ובעקיפין, וכי כל ידיעה ו-או הודעה ו-או פרסום, ואין נפקא-מינה כיצד סוג המידע מוגדר, לא יזכה את שולחו כאמור בתמורה כלשהי, בין כספית ובין שאינה כספית, למעט ואם נקבע ונחתם אחרת בכתב ובמפורש בין "חדשות הבריאות בע"מ" לבין מוסר המידע.

10. המפרסם ו-או מוסר הידיעה, במישרין ובעקיפין, אף באמצעות צדדים שלישיים, מוותר מלכתחילה על כל תביעה ו-או תובענה, וככל אשר תהא, בגין שימוש בתוכן הידיעה על-ידי "חדשות הבריאות בע"מ" ו-או מי ממשתמשי האתר ו-או כל גורם שלישי, גם אם אינו קשור באתר זה.

ה. שירותים הניתנים באתר ובנספחים לו על ידי "חדשות הבריאות בע"מ" במישרין ובעקיפין וטעונים רישום

1. ייתכן שבאתר יוצעו שירותים, מהם תוכל ליהנות לאחר השלמת תהליך הרשמה בו תתבקש למסור פרטים, כגון: שם מלא, כתובת ודוא"ל אלקטרוני. מסירת פרטים שגויים תמנע ממך את האפשרות להשתמש בשירות ותסכל את האפשרות ליצירת קשר איתך.

2. היה והחלטת להקליד את נתונך באתר כאמור, הנך נותן בזאת את הסכמתך להיכלל במאגר מידע שינוהל-מנוהל על ידי "חדשות הבריאות בע"מ" 
בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, וכן כי יישלח(ו) אליך חומר כגון: עדכונים, פרסומים, הודעות והצעות שונות, לרבות בדרך של דיוור ישיר.

3. "חדשות הבריאות בע"מ" תהא
רשאית למסור את הפרטים כאמור לגורמים הקשורים בתפעול האתר וכן לכל רשות אכיפה ו-או על פי כל צו שיפוטי או מעין שיפוטי.

4. "חדשות הבריאות בע"מ" תהא
רשאית לעשות שימוש בפרטים אלו לצרכים מסחריים, פרסומיים, סטטיסטיים ושיווקיים שונים.

5. בכל מקרה בו תבקש לערוך שינוי בפרטיך, עליך לעדכנם באמצעות עדכון פרטי משתמש רשומים באתר.

6. "חדשות הבריאות בע"מ" 
רשאית שלא לאפשר לך להשתמש בשירות הטעון רישום לפי שיקול דעתה המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית היא לבטל את רישום שמך לשירות, או לחסום את גישתך אליו בכל אחד מן המקרים הבאים: (א) אם בעת ההרשמה לשירות מסרת במתכוון פרטים שגויים; (ב) אם ביצעת מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע ב-"חדשות הבריאות בע"מ" ו-או באתר או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות מנויים אחרים, כותבים או ספקים (לרבות ספקי מידע ותוכן) של "חדשות הבריאות בע"מ"; (ג) אם השתמשת בשירות או בשירותים נוספים הניתנים על ידי "חדשות הבריאות בע"מ" באמצעות האתר ומחוצה לו לביצוע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה; (ד) אם הפרת את תנאים או את התנאים של כל שירות אחר במסגרת האתר או מחוצה לו; (ה) אם תעשה כל פעולה שתמנע מאחרים להצטרף לשירות או להמשיך וליהנות מהשירות בכל דרך שהיא.

ו. קישורים באתר לאתרים ברשת האינטרנט

1. באתר ישנם קישורים ("לינקים") לעמודים שונים ולאתרים שונים ברשת האינטרנט, המאפשרים לך למצוא תכנים שונים המתפרסמים ברשת. מרבית התכנים אינם נוצרים-נכתבים על ידי "חדשות הבריאות בע"מ". "חדשות הבריאות בע"מ" 
אינה שולטת ו-או מפקחת על תכנים אלו. העובדה שהאתר מקשר לתכנים אלה אינה מעידה על נכונות תוכנם ואינה מהווה ערובה לזמינותם, לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם ו-או לנוהג בעלי התכנים האמורים בתחום הפרטיות או בכל היבט אחר הקשור בתפעולם.

2. "חדשות הבריאות בע"מ" אינה אחראית לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים מהאתר ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בתכנים כאמור ו-או מהסתמכות עליהם.

3. "חדשות הבריאות בע"מ" תהא רשאית, לפי שיקול דעתה המוחלט, להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים, וכן רשאית להוסיף קישורים בכל עת.

ז. תכנים מסחריים ותכנים פרסומיים

1. האתר כולל תכנים מסחריים כגון פרסומות ומודעות, הנמסרים לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים. תכנים כאמור, יכול שיהיו בטקסט, בתמונות, בקול או בכל דרך אחרת, או שילוב של הנ"ל.

2. "חדשות הבריאות בע"מ" אינה נושאת ולא תישא בכל אחריות לתכנים המסחריים שיפורסמו-מפורסמים באתר. "חדשות הבריאות בע"מ" אינה בודקת, כותבת, מוודא או עורכת את תוכן הפרסומים הללו או אמיתותם.

3. האחריות היחידה לתכנים המסחריים ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם חלה על המפרסמים. פרסום תכנים מסחריים באתר אינו מהווה המלצה או עידוד של "חדשות הבריאות בע"מ" לרכוש את המוצרים, השירותים וכיוצ"ב המפורסמים באתר.

4. כל עסקה שתעשה בעקבות תכנים מסחריים המתפרסמים באתר תהיה בינך לבין המפרסם הנוגע בדבר ו-או מי מטעמו, ובכל מקרה "חדשות הבריאות בע"מ" 
אינה צד לכל עסקה כזו, ולא תישא באחריות לשירותים, מוצרים וטובין שהוצעו ו-או הוצגו בתכנים המסחריים באתר ו-או אשר ירכשו באמצעותו ואין נפקא -מינה מהם.


ח. זכויות יוצרים וקניין רוחני

1. כל הזכויות בחומרים המובאים באתר שייכות לבעליהן. "חדשות הבריאות בע"מ" אינה טוענת לכל בעלות ו-או זכות בתמונות ו-או בחומרים המובאים בו, אלא אם צוין במפורש אחרת. אם הנך בעל-ת הזכויות באילו מהחומרים האמורים ואינך מעוניין כי הן יובאו באתר, אנא צור קשר והחומרים יוסרו באופן מיידי.

2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, האתר בכללותו, לרבות עיצובו, הקונספט, יישומי התוכנה שבו, השמות וסימני המסחר, הינם קניינה הבלעדי של "חדשות הבריאות בע"מ" או של צד שלישי (יחיד כרבים) ש-"חדשות הבריאות בע"מ" הרשתה להשתמש בהם, והם מוגנים על ידי דיני מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות ודיני מדינות זרות.

3. היה ובחרת להשתמש באתר, הנך מתחייב לפעול על פי הדינים והאמנות הנ"ל ולעשות באתר ובנספחים לו אך ורק שימוש
אישי ולא מסחרי.

4. אינך רשאי להכניס שינויים, להעתיק, לשכפל, לשווק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לשנות, לייצר עבודות נגזרות, למכור או להשכיר, כל חלק מן האתר ו-או לעשות שימוש בשמות ובסימנים המסחריים המוצגים באתר, מבלי לקבל את הסכמת "חדשות הבריאות בע"מ" ו-או את הסכמת בעלי הזכויות האחרים מראש ובכתב, והכל לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן). הוראה זה תקפה גם ביחס לכל עיבוד, עריכה או תרגום שנעשו-ייעשו על ידי "חדשות הבריאות בע"מ".

5. אם וככל שתינתן הסכמה כאמור, עליך להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות הקניין הרוחני, הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש על ידך.

6. סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים באתר הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות שימוש בלא הסכמת המפרסם בכתב ומראש.

7. כאשר אתה מוסר תכנים-תמונות-קבצי קול-אודיו-וידאו וכיוצ"ב, המיועדים לפרסום באתר אתה מאשר בעצם מסירתם לפרסום באתר, כי אתה בעל כל הזכויות בהם וכי הנך רשאי למוסרם לפרסום וכי פרסומם באתר לא יפר כל זכות של כל צד ג' שהוא ו-או כל דין.


8. אם אינך היוצר או בעל הזכויות בתכנים-תמונות-קבצי קול-אודיו-וידאו וכיוצ"ב שאתה מוסר לפרסום, אתה מאשר שהנך בעל הרשאה כדין מבעל הזכויות, המתירה לך למסור את התכנים לפרסום באתר ולתת בהם זכויות שימוש כמפורט להלן.

9. במסירת הפרטים לפרסום הנך מקנה ל-"חדשות הבריאות בע"מ" את הזכות הבלתי מוגבלת, ללא הגבלה בזמן וללא הגבלה במקום, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, למסור ולהעמיד לרשות הציבור, לעבד, לתרגם ולהשתמש בתכנים שמסרת כאמור בכל דרך נוספת, לפי שיקול דעתה הבלעדי של "חדשות הבריאות בע"מ".

 
ט. הסרת אחריות "חדשות הבריאות בע"מ" ו-או צוות האתר ולרבות צדדים שלישיים ביחד ולחוד

1. מבלי לגרוע מהאמור לעיל יודגש כי –

2. השימוש באתר הוא על אחריותך הבלעדית והמלאה ולא תישמע כל טענה מכל סוג שהיא כנגד "חדשות הבריאות בע"מ" במישרין ובעקיפין
.

3. "חדשות הבריאות בע"מ" 
אינה מתחייבת, כי לתכנים אשר יפורסמו באתר תהיה היענות. "חדשות הבריאות בע"מ" אינה יכולה לדעת אילו תגובות (אם בכלל) יתקבלו בעקבות הפרסום ו-או מי יגיב לתכנים שפורסמו באתר ובנספחים לו, ולכן "
חדשות הבריאות בע"מ" לא תישא כלפיך ו-או כלפי כל אדם אחר באחריות כלשהי לתגובות הללו או לכל תוצאה שתנבע מהפרסום. וכן לא תישא באחראיות לכל שימוש שיעשה על ידי צד שלישי בתכנים שיפורסמו על ידך.

4. "חדשות הבריאות בע"מ" אינה מתחייבת כי תכנים ושירותים של צדדים שלישיים, לרבות של ספקי תוכן ושירותים ושל משתמשים, המתפרסמים באתר, יהיו מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים או יהלמו את ציפיותיך ודרישותיך. "חדשות הבריאות בע"מ" לא תישא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע מהתכנים האמורים, או משימוש בהם, או מהסתמכות עליהם.

5. "חדשות הבריאות בע"מ" 
אינה מתחייבת ששירותי האתר לרבות המידע שבו לא יופרעו, יינתנו כסדרם בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי האתר או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בתשתיות, בקווי ובמערכות תקשורת, של "חדשות הבריאות בע"מ" ו-או של מי מספקיה.


י. שינויים באתר והפסקת שירות

1."חדשות הבריאות בע"מ" תהא רשאית לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של השירותים בו, לשנות כל דבר ו-או היבט אחר הכרוך באתר – וכל האמור לעיל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

2. שינויים כאמור, יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של רשת האינטרנט ובשינויים טכנולוגיים שונים ואחרים המתרחשים בה. מעצם טיבם, שינויים כאמור עלולים להיות כרוכים בתקלות ו-או באי-נוחות וכיוצ"ב. הנך מסכים לייתר מתכתחילה כל תביעה ו-או טענה ו-או דרישה כלפי "חדשות הבריאות בע"מ" 
בגין שינויים כאמור ו-או תקלות שיתרחשו עקב או אגב ביצועם.

3. "חדשות הבריאות בע"מ" תהא
רשאית להפסיק על פי שיקול דעתה הבלעדי בכל עת את מתן השירותים באתר, כולם או חלקם, והנך מוותר על כל טענה ו/או דרישה וככל שתהא בגין-דא.

יא. שיפוי

1. הנך מתחייב לשפות את "חדשות הבריאות בע"מ" בגין כל נזק, הפסד, הפסד תדמיתי, הפסד כספי, אובדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו לה ובכלל זה שכ"ט עו"ד, אגרות והוצאות משפט – עקב הפרתך את התנאים.

2. הנך מתחייב לשפות את "חדשות הבריאות בע"מ" בגין כל טענה, תביעה ו-או דרישה שיועלה נגדה על ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מ-תכנים שמסרת לפרסום באתר, ו-או כתוצאה מקישורים שביצעת לאתר ומהאתר.

יב. סמכות שיפוט

1. על התנאים, על כל הנובע מהם או הכרוך בהם לרבות פרשנותם, יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

2. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתנאים, ולכל עניין הקשור בשימוש באתר, במישרין או בעקיפין, הינו בבית המשפט בעיר
באר-שבע אלא ואם תחליט "חדשות הבריאות בע"מ" אחרת. בשימושך באתר הנך מסכים מלכתחילה כי האמור לעיל' נתון לשיקולה הבלעדי והמוחלט של "חדשות הבריאות בע"מ".

יג. כללי

1. במידה ויקבע שחלק כלשהו מהתנאים אינו תקף, או שאינו ניתן לאכיפה, אזי התנאים שתוקפם נשלל או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בתנאים תקפים הניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת התנאים המקוריים, ואילו יתר תנאי השימוש יישארו בתוקפם ככתבם וכלשונם.

2. "חדשות הבריאות בע"מ" מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכותך לפרטיות ולשם טוב. אם הנך סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, עליך לפנות אל "חדשות הבריאות בע"מ" באופן מיידי וללא שיהוי באמצעות שדה
"צור קשר" שבאתר, ופנייתך תטופל בהקדם האפשרי.

3. כל האמור בתנאים הנזכרים ד-לעיל' ובמלואם תקפים באתר ובכל קישור במישרין ובעקיפין של "חדשות הבריאות בע"מ" וכי בעת שימוש באתר ובקישורים אל-של "חדשות הבריאות בע"מ" הנך מסכים לכל התנאים הנזכרים ד-לעיל' וללא כל סייגים.

4. ככל  שאינך
מסכים לתנאים, עליך להימנע מיד משימוש באתר כמו גם בכל קישור במישרין ובעקיפין של "חדשות הבריאות בע"מ".

לתשומת ליבך: בכל מקום בו נרשמו המילים הבאות: "אתר" ו"הנספחים לו" הרי שהשימוש במילים אלו יחשבו כשימוש במילה יחידה אחת "אתר-הנספחים לו" גם אם בטקסט מופיעים מילים אלו כנפרד ובנפרד.


עדכון: 25 אוקטובר 2020
 

אבחון וטיפול אלטרנטיבי אביזרי חבישה אביזרי שיקום אוסטיאופתיה אופטומטריסטים
אופטיקאים אחיות פרטיות אירידיולוגיה אמבולנס פרטי ארומתרפיה
ביופידבק בית לחיים בית אבות, דיור מוגן בתי הבראה והחלמה בתי חולים
בתי חולים לבריאות הנפש בי"ח סיעודיים וגריאטריים בתי טבע בתי מרקחת גוף ונפש
דיאטנים הומאופתיה הידרותרפיה הילינג היפנוזה
הסעות נכים השמת עובדים זרים ויטמינים חיתולים למבוגרים טווינא
טיפול אלטרנטיבי בילדים טיפול באמצעות בע"ח טיפול ע"י יצירה והבעה טיפול בהפרעות זיכרון טיפול בהפרעות שינה
טיפול ע"י ציורי ילדים יועצי תזונה כירופרקטיקה כירורגיה של היד מגנטותרפיה
מדיטציות מוצרים אורטופדיים מוקדי עזרה ראשונה מכונים רפואיים מכשירי שמיעה ואביזרים
מנגנוני נכים לרכב מרחצאות ומעיינות מרפא נטורופתיה נעליים אורטופדיות עורכי דין - ביטוח
עורכי דין - ביטוח לאומי עורכי דין - דיני נזיקין עורכי דין - רשלנות רפואית פודיאטרים פיזיותרפיה
פיזיותרפיה התפתחותית פילאטיס פלדנקרייז פסיכוגריאטריה פסיכולוגיה התפתחותית
פסיכולוגיה שיקומית פסיכותרפיה פרחי באך ציוד ואביזרים לנכים קינסיולוגיה
קלינאי תקשורת רולפינג רכב חשמלי רכיבה טיפולית רפואה סינית
רפלקסולוגיה שיאצו שיטת אלבאום שיטת אלכסנדר שיטת פאולה
שיקום נכים ונפגעים שירותי סיעוד תזונה ודיאטות טבעיות תרפיה במוסיקה  
 
 
כל הדרכים שלכם ליצירת קשר:

                       
חזרה לדף הבית    תנאי שימוש   מדיניות פרטיות   חוק הספאם   אתיקה מקצועית   חוק זכויות יוצרים הצהרת נגישות
                       
    fax-to-mail: 153-54-7126459   דוא"ל: h.news.ltd@gmail.com   כתובת: אליהו בן חור 14 באר שבע       מערכת החדשות: 077-330-899-3

מדיניות שימוש ב-cookies וכלים אחרים

על מנת לאפשר הפעלתו של האתר באופן מיטבי וכן לשפר את חווייתך מהשימוש בו, יתכן וייעשה שימוש בכלי מסוג "עוגיות" (Cookies), כמו גם ב"כלים אחרים" | יחד עם זאת, אנו כאן ב-באתר "חדשות הבריאות" (באמצעות "חדשות הבריאות בע"מ") נדרשים לאישורך והסכמתך | היה ואם אין רצונך להתיר השימוש בכלים אלו, הנך נדרש/ת להפסיק באופן מיידי שהייתך-שימושך באתר | האמור ד-לעיל' מהווה תמצית "מדיניות השימוש" באתר | את הנסח המלא והמחייב ניתן למצוא בקטגוריה "מדיניות פרטיות".

בכל שאלה ובקשה ניתן לפנות באמצעות
  צור קשר  שבאתר   |   מדיניות פרטיות 


© כל הזכויות שמורות ל: חדשות הבריאות בע"מ 516274107
לייבסיטי - בניית אתרים